Privacy Policy

Privacyverklaring

Privacyverklaring JTB Meettechniek B.V.

JTB Meettechniek B.V.
Twentepoort West 36
7609 RD, Almelo
[email protected]
KvK-nummer: 08159383

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 25 mei 2018.

Bij het uitvoeren van onze taken als onafhankelijk meetspecialist kunnen we niet om het gebruik van persoonsgegevens heen. Hierbij vinden wij dat iedereen recht heeft op privacy en daarom gaan wij ook zorgvuldig en integer met de betrokken persoonsgegevens om. Ook zijn wij hierin transparant met betrekking tot hoe wij persoonsgegevens verwerken. In de onderhavige privacyverklaring vindt u alle nodige informatie over de bij ons aanwezige persoonsgegevens en de manieren waarop wij deze verwerken.

In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat wij uw persoonsgegevens:

 • alleen gebruiken voor de doelen waarvoor wij de persoonsgegevens verzamelen;
 • alleen verwerken als wij daarvoor een rechtsgrond hebben;
 • niet met anderen zullen delen, tenzij in deze privacyverklaring anders wordt aangegeven;
 • zorgvuldig beveiligen.

Wetgeving

Naast dat wij het belangrijk vinden om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan, zijn wij hiertoe ook wettelijk verplicht. Vanaf 25 mei 2018 is iedere verwerker van persoonsgegevens namelijk verplicht om zich aan de bepalingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te houden. De AVG stelt strikte eisen aan organisaties met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de beveiliging hiervan. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is in Nederland belast met de controle op de naleving van de AVG.

Begrippen

Persoonsgegevens
De AVG definieert persoonsgegevens als ‘alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Hierbij kunt u denken aan NAW-gegevens, foto’s, e- mailadressen, telefoonnummers etc. Ook kent de AVG ‘bijzondere persoonsgegevens’. Dit zijn extra privacygevoelige persoonsgegevens die volgens de AVG een speciale bescherming verdienen. Denk bij bijzondere persoonsgegevens bijvoorbeeld aan uw BSN, medische- en/of gezondheidsgegevens en betaalgegevens.

Verwerken
Het begrip ‘verwerken’ is een breed begrip binnen de AVG. Het betreft eigenlijk iedere handeling met betrekking tot persoonsgegevens. Denk hierbij aan het verzamelen, ordenen, opslaan, bewerken of doorzenden van gegevens.

Waar hebben wij uw persoonsgegevens voor nodig?

Voor het uitvoeren van onze werkzaamheden hebben wij in bepaalde situaties persoonsgegevens van u nodig. Zo gebruiken wij uw persoonsgegevens onder andere voor:

 • Het onderhouden van contact;
 • Facturatie en incasso’s;
 • Afhandeling van klachten;
 • Beantwoording van vragen;
 • Verbetering van onze (online) dienstverlening;
 • Aanvragen voor door ons uit te voeren werkzaamheden;
 • Het maken van planningen voor de uit te voeren werkzaamheden, en De registratie van installaties.

Grondslag

Gerechtvaardigd belang

Een deel van uw persoonsgegevens verwerken wij op basis van onze gerechtvaardigde belangen. Als voorbeeld betreft dit de verwerking van uw IP-adres als u onze website gebruikt, in welk geval ons belang is om onze website te kunnen onderhouden en om informatie te verkrijgen over de kwaliteit en efficiënte van onze website. Als u een van uw rechten uit hoofde van de AVG uitoefent, dan kunnen wij u vragen om aanvullende gegevens te verstrekken. Ons belang is er in dat geval in gelegen om uw identiteit te bevestigen.

Toestemming

Met betrekking tot het plaatsen van cookies bij een bezoek aan onze website en persoonsgegevens die wij verwerken door middel van het gebruik van sociale media, zoals Facebook en LinkedIn, verwerken wij enkel persoonsgegevens op basis van uw toestemming.

Intrekken toestemming
U hebt te allen tijde het recht uw toestemming voor bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens in te trekken. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking daarvan.

Uitvoering van een overeenkomst

Indien u of uw organisatie een overeenkomst met ons heeft gesloten en voor de uitvoering van deze overeenkomst is het noodzakelijk dat er persoonsgegevens worden verwerkt, kunnen wij ons beroepen op deze grondslag. De verwerking van eventuele persoonsgegevens in deze zal altijd in samenspraak gaan met u als betrokkene.

Bescherming van persoonsgegevens

Om te voldoen aan de bepalingen uit de AVG beschermen wij uw persoonsgegevens door middel van het onderstaande beleid:

Doelmatig gebruik

Alleen als het nodig is
We verwerken niet méér persoonsgegevens dan nodig is voor het uitvoeren van onze werkzaamheden. In ons register gegevensverwerking staat welk soort persoonsgegevens in onze systemen worden geregistreerd. Met behulp van dit register beoordelen we periodiek of voor het verwerken van persoonsgegevens nog een geldige grondslag bestaat. Daarnaast beoordelen we op basis van dit register of de gegevens echt noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking. Zijn ze dit niet, dan stoppen we de verwerking ervan.

Nooit langer bewaren dan noodzakelijk
Persoonsgegevens bewaren we niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van onze doelstellingen als meetspecialist. Daarnaast respecteren wij de wettelijke bewaartermijnen. Na afloop hiervan vernietigen we de persoonsgegevens of bewaren we ze geanonimiseerd, zodat ze niet meer te herleiden zijn naar een persoon.

Veilige bewaarplaats

Persoonsgegevens bewaren we op een veilige plek en we nemen alle noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Alleen geautoriseerde toegang

Alleen geautoriseerde personen en toegelaten partijen hebben bij ons toegang tot plekken waar persoonsgegevens worden bewaard.

Toegangsbeheer eigen medewerkers
Alleen medewerkers die persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren hebben toegang hiertoe. Ze mogen deze bovendien alleen verwerken als dit noodzakelijk is. Wie toegang kan krijgen tot welke gegevens en voor welk doel is door autorisaties en gebruikersprofielen exact gedefinieerd. We beoordelen periodiek of deze autorisaties nog up-to- date zijn.

Gegevens delen met externe partijen
Bij JTB Meettechniek B.V. delen we alleen gegevens met derden als dit noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering, als we hiertoe wettelijk verplicht zijn of als dit volgt uit een andere verplichting. We zullen nooit persoonsgegevens verkopen aan derden. Als we persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken doen we dit, waar mogelijk, geanonimiseerd of geaggregeerd, zodat ze niet meer te herleiden zijn naar specifieke personen.

Geografische bescherming

JTB Meettechniek B.V. verwerkt in principe alleen persoonsgegevens binnen de EU. Omdat de AVG een Europese verordening betreft, is de wet- en regelgeving met betrekking tot privacy gelijk in alle EU-landen.

Geheimhoudingsplicht

Iedereen die bij JTB Meettechniek B.V. toegang heeft tot de persoonsgegevens van klanten dient hier zorgvuldig mee om te gaan en is gebonden aan een geheimhoudingsverklaring en de interne gedragsregels. De geheimhoudingsverklaring bevat afspraken die we maken met onze medewerkers over de omgang met vertrouwelijke gegevens. Tot slot maken we met externe partijen altijd schriftelijke afspraken over de omgang met persoonsgegevens.

Rechten van de betrokkene

De AVG kent een aantal rechten toe aan betrokkenen. Als betrokkene heeft u onder andere het recht op inzage, verbetering, aanvulling en verwijdering van persoonsgegevens die door ons zijn verwerkt. Indien u zich op een van uw rechten wilt beroepen, kunt u hiervoor uw verzoek indienen bij [email protected] We beantwoorden uw verzoek zo spoedig mogelijk na ontvangst. Hieronder vindt u een korte uitleg over uw rechten.

Recht op inzage
Als u een verzoek tot inzage indient, laten we u zien welke gegevens we van u vastleggen, hoe we eraan komen, wie ze ontvangen en waarvoor we ze gebruiken.

Recht op verbetering en aanvulling
Als persoonsgegevens niet juist of onvolledig zijn, heeft u het recht deze aan te laten passen.

Recht op bezwaar
In sommige gevallen kunt u bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht van verwijdering
Als uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld, kunt u ons vragen ze te verwijderen. Als we wettelijk verplicht zijn uw gegevens te bewaren (bijvoorbeeld voor de belastingdienst), is dit niet mogelijk.

Recht van dataportabiliteit
Op uw verzoek moeten wij persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen aan u of een organisatie van uw keuze. In de wetgeving zijn hiervoor wel een aantal beperkingen opgenomen. We zullen meewerken aan deze overdracht voor zover dit mogelijk is.

Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring geldt voor alle betrokkenen van wie JTB Meettechniek B.V. persoonsgegevens verwerkt. Voorbeelden hiervan zijn: klanten, zakelijke relaties en bezoekers van de website.

Gebruik van cookies

Wij maken gebruik van cookies voor een correcte werking van de website en het registreren van het bezoekersgedrag. Door bezoek- en klikgedrag op de website te analyseren kunnen wij deze verder optimaliseren om u beter van dienst te zijn. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics en de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies wordt dit opgeslagen op uw computer. U kunt deze cookies zelf uitzetten via uw browser.

Meldplicht datalekken

Er is sprake van een datalek wanneer persoonsgegevens verloren zijn gegaan of niet redelijkerwijs valt uit te sluiten dat deze onrechtmatig zijn verwerkt. Indien u indicaties heeft dat er wellicht sprake is van een datalek, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden door een e-mail te versturen naar [email protected]

Wijzigingen

JTB Meettechniek B.V. heeft het recht om wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring, mits deze aan de AVG blijft voldoen. Het is daarom van belang dat u regelmatig deze privacyverklaring raadpleegt om te zorgen dat u op de hoogte blijft van de meest recente stand van zaken met betrekking tot uw privacy.

Contact

Mocht u na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen hebben dan kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen:
Telefoon: 085 – 40 17 067 of [email protected]

Postadres:
JTB Meettechniek B.V.
Twentepoort West 36
7609 RD ALMELO

Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht u hierna toch nog vragen hebben, of heeft u een klacht, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze instantie houdt toezicht op de naleving van wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. JTB Meettechniek B.V. valt, zoals alle organisaties die persoonsgegevens verwerken, onder het toezicht van de AP. Op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u, indien nodig, contact kunt opnemen met de AP.